Съобщение - публикувано на 26.09.2019 г.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Айтос, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда придoбиване, управление и разпореждане с общинско имущество.