Съобщение ул. Цар Асен

Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(Загл. изм. - ДВ бр.3 от 2006 год.) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  уведомява  жителите на гр.Айтос и останалите населени места на общината  за  инвестиционното предложение на Община Айтос: Обновяване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Айтос, ул. Цар Асен, бл. №6, вх. А,Б,В,Г по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".                                                                                                                        

ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС