Съобщение ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Айтос съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЙТОС (ОУПОА) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проекта на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЙТОС.

Цялата документация може да се види на сайта на Община Айтос http://www. aytos.bg и в сградата на Община Айтос, в Центъра за услуги и информация на граждани считано от 24.08.2017г. до 25.09.2017 г. всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.09.2017 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала на Община Айтос.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Айтос се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.