Съобщение животновъди

Във връзка с последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно ползването на общински мери и пасища, Община Айтос уведомява всички собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, че крайният срок за подаване на заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ е 10 март 2015г.

Образец на заявленията и приложенията към тях са публикувани на сайта на Община Айтос и се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите, на партерния етаж в сградата на Община Айтос.