СЪОБЩЕНИЯ за мотивирано предписание-2016 г.

Със заповед №РД-08-929/01.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива  - ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за УПИ VII в кв.262, по плана на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4, чл.124a ал.2 и чл.150 от ЗУТ. С ПУП да се промени предназначението на УПИ VII от „за търговски комплекси” в „за обществено и делово обслужване”, съгласно чл.4 ал.7 т.7 и на основание чл.25 ал.2 от Наредба №7/МРРБ и да се изготви инвестиционен проект за ЗОХ, хотел и магазини.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-932/03.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ I-17 в масив 274, землище на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ I-17 да се раздели на два УПИ, като се обособи нов УПИ II-17 да се определи начин на застрояване съобразен с изискванията на чл.25 ал.2 от Наредба №7/ МРРБ за строителство в  територии от разновидност  (Пп) – „предимно производствена зона”.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-957/14.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-190 в кв.23, с.Пещерско, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ ХIV-190 да се поставят в съответствие с имотните граници на имот 190 съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ и да се определи начин на застрояване съобразен с изискванията на чл.19 ал.1 от Наредба №7/ МРРБ за строителство в територии от разновидност  (Жм) – с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10м).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-958/14.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-76 в кв.3, с.Малка поляна, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ ХIV-76 да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-999/23.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIII-2579 в кв.57, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ ХХХIII-2579 да се поставят в съответствие с имотните граници на имот 2579 съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ и да се определи начин на застрояване съобразен с изискванията на чл.19 ал.1 от Наредба №7/ МРРБ за строителство в територии от разновидност  (Жм) – с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10м).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-1000/23.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПР за УПИ III-1319 в кв.97, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ III-1319 да се поставят в съответствие с имотните граници на имот 1319 съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ.

ПУП/ПР да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-1029/12.12.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-91 в кв.12, с.Поляново, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ УПИ VII-91 да се раздели на два УПИ с предназначение - „за производствена и складова база”.

ПУП/ПР да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-1038/13.12.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за УПИ XV-4453 в кв.8а, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се определи нов начин на застрояване.

ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

 

Със заповед №РД-08-1085/22.12.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ V-240, УПИ VI-240 и УПИ VII-240 в кв.19, с.Kaраново, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ V-240, УПИ VI-240 и УПИ VII-240 да се обединят в един УПИ V-240, да се определи начин на застрояване съобразен с изискванията на чл.19 ал.1 от Наредба №7/ МРРБ за строителство в  територии от разновидност  (Жм) – с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10м).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.