СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 Със заповед № РД-08-88/09.02.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-129 в кв.38, с.Съдиево, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.7 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл.31 до чл.35 от ЗУТ. С ПУП УПИ II-128 да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-89/09.02.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХIII-1221 в кв.75, гр.Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за отреждането на имота „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.