СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 Със заповед № РД-08-127/01.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-17 и УПИ II-17 в масив 274, землище на гр.Айтос, Община Айтос с цел промяна на местоположението на общата им регулационна линия и обособяване на нов УПИ с предназначение „за производствени и складови дейности и КОО“, на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-128/01.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII, кв. 258, гр.Айтос, Община Айтос с цел промяна на предназначението на имота от „за обществено обслужване – за автокомплекс, бензиностанция и газстанция“ в „за производствени и складови дейности“, на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-156/11.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V – 213 и УПИ VI-213 в кв.29, с.Лясково, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени местоположението на общата им регулационна линия при спазване изискванията на чл.19 от ЗУТ, като се запази предназначението на имотите - „за жилищни нужди” с предвидено ниско застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.