СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-232/24.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПР с цел промяна на уличната регулация между поземлени имоти № 278 и 279, кв.8 по плана на ЗЗП „Ляската”, землище на гр. Айтос, община Айтос, между о.т. 183, о.т. 185 и о.т. 186, съгласно представена скица – предложение за промяна на плана за улична регулация, на основание чл.110 ал.1 т.2, чл.112 ал.2 т.2 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

ЧИ на ПУП/ПР  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-233/24.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I - 1 и УПИ II-1 в кв.1, с.Зетьово, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП източната регулационна линия на УПИ II - 1  да се постави в съответствие с  имотните граници на поземлен имот № 1 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ и УПИ I - 1 и УПИ II-1 се обединят в един УПИ, като се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-1234/24.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-499 в кв.150, гр.Айтос, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП северната регулационна линия на УПИ VI - 499  да се постави в съответствие с  имотните граници на поземлен имот № 499 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ и да се докаже възможността за отреждането на имота „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.