СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-176/16.03.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х – 44 в кв.6, с.Поляново, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за разделяне на имота на три самостоятелни УПИ с предназначение  „за жилищни нужди” с предвидено ниско застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-203/30.03.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-54, УПИ III-54, и УПИ IV-54 в кв.18, с.Зетьово, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП от УПИ II-54, УПИ III-54, и УПИ IV-54 да се образуват пет нови УПИ, да се определи начин на застрояване, като се запази предназначението на имотите - „за жилищни нужди” с предвидено ниско застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-236/18.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII – 1716,1717,1718 в кв.43, гр.Айтос, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за разделяне на имота на три самостоятелни УПИ с предназначение  „за жилищни нужди” с предвидено ниско застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-235/18.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-185 и УПИ IV-186 в кв.28, с. Дрянковец, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени местоположението на общата регулационна линия на УПИ III-185 и УПИ IV-186, като се определи начин на застрояване и се запази предназначението на имотите -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-234/18.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III – 74 в кв.13, с.Лясково, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за разделяне на имота на два самостоятелни УПИ с предназначение  „за жилищни нужди” с предвидено ниско застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-233/18.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ 00151.6.1 и ПИ 00151.6.2, Бивш стопански двор - гр.Айтос, Община Айтос с цел обособяване на УПИ с предназначение „за производствени и складови дейности“, на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 от Наредба №7/МРРБ.

ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-281/11.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ III-4456 в кв.5 по плана на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се запази предназначението на имота - „за жилищни нужди” и да се докаже възможността за застрояване на имота със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-282/11.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 170 в кв.204а по плана на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се обособи УПИ за ПИ 170 с предназначение на имота - „за жилищни нужди” и да се докаже възможността за застрояване на имота със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-302/17.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-1442 в кв.88, гр.Айтос, Община Айтос и изработване на проект за многофамилна жилищна сграда на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 и чл.150 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се запази предназначението на имота - „за жилищни нужди” и да се докаже възможността за застрояване на имота със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-303/17.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-3327, УПИ III-3328, УПИ IV-3328,3330 и УПИ ХХ-3330 в кв.185, гр.Айтос, Община Айтос и изработване на проект за многофамилна жилищна сграда на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 и чл.150 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ II-3327, УПИ III-3328 и УПИ IV-3328,3330  да се обединят в един УПИ, като се промени местоположението на общата регулационна линия с УПИ ХХ-3330. Да се запази предназначението на имотите - „за жилищни нужди” и да се докаже възможността за застрояване на имотите със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-304/17.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IХ-1481 в кв.87, гр.Айтос, Община Айтос и изработване на проект за многофамилна жилищна сграда на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 и чл.150 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се запази предназначението на имота - „за жилищни нужди” и да се докаже възможността за застрояване на имота със средна височина  (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-305/17.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-493011 в масив 493, землище на гр.Айтос, Община Айтос с цел промяна на зоната и параметрите на застрояване за имота, на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попада, съгласно одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона СОП – смесено обществено-обслужваща производствено-складова зона и показатели на застрояване Плътност <60%, Кинт <1.8, Озеленяване >30%.

ЧИ на ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ.