СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-586/01.08.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №2 по плана на ЗОЖ - с.Съдиево, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попада, съгласно предвижданията на одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона Пп – Предимно производствена зона и показатели на застрояване Плътност <80%, Кинт <2,5, Озеленяване >20%.

ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ.

 

Със заповед № РД-08-590/04.08.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00151.22.12  с адрес на поземления имот: гр.Айтос, местност БИВШ ВОЕНЕН ЗАВОД, Община Айтос и изработване на инвестиционен проект за трансформаторен пост на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 и чл.150 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попада, съгласно предвижданията на одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона ПП – Производствена зона и показатели на застрояване Плътност <80%, Кинт <2.5, Озеленяване >20%.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ.

 

Със заповед № РД-08-664/16.08.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V – 219 в кв.17, с.Съдиево, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за разделяне на имота на два самостоятелни УПИ с предназначение  „за жилищни нужди” с предвидено ниско застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-680/29.08.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-31 и УПИ II-30, масив 12, местност „Караджака“ землище на с.Тополица, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.5, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

С ЧИ на ПУП да се предвиди предназначение на имотите „за вилна сграда,  производство на ел. енергия от ВЕИ и БКТП“ и да се определи начин на застрояване при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.