СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-704/07.09.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-164 в кв.24 по плана на с.Мъглен, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени предназначението на имота – от „за жилищни нужди” в „за автосервиз и офиси“ и да се определи начин за застрояване на имота при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-705/07.09.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 36227.99.245 с адрес на поземления имот: с.Карагеоргиево, местност Кайнака, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попада, съгласно предвижданията на одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона СОП – смесено обществено-обслужваща производствено-складова зона и показатели на застрояване Плътност <60%, Кинт <1.8, Озеленяване >30%.

ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ.

 

Със заповед № РД-08-706/07.09.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV – 268 и УПИ V-268 в кв.22, с.Карагеоргиево, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ и чл.17 ал.2 т.5 от Наредба 7/МРРБ. С ЧИ на ПУП да се промени местоположението на общата регулационна линия на УПИ IV – 268 и УПИ V-268, като предназначението на УПИ IV – 268 се промени от „за жилищни нужди” в „за обществено обслужване“, да се определи начин на застрояване с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

 

Със заповед № РД-08-707/07.09.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56321.70.28 с адрес на поземления имот: с.Пещерско, местност СТОПАНСКИ ДВОР, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попада, съгласно предвижданията на одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона СОП 1 – смесено обществено-обслужваща производствено-складова зона и показатели на застрояване Плътност <40%, Кинт <1.2, Озеленяване >50%.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ.

 

Със заповед № РД-08-708/07.09.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 80813.270.12 с адрес на поземления имот: с.Черна могила, местност Еклеме, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попада, съгласно предвижданията на одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона ПП – Производствена зона и показатели на застрояване Плътност <80%, Кинт <2.5, Озеленяване >20%.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ.

 

Със заповед № РД-08-709/07.09.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ I-1442 в кв.88, гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.2, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и на основание Решение №348/30.12.2021 г. на Общински съвет - Айтос. С ЧИ на ПУП северната улична регулационна линия да се постави в съответствие с имотната граница на ПИ 1442, без да се променя предназначението на имота и характера на устройство и начина на застрояване на имота, при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПР да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.