СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 Със заповед № РД-08-99/07.02.2024 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.21 Б по плана на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.7, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени предназначението на имота от „за пазар“ в „за обществено и делово обслужване“ с цел изграждане на обект за търговия, обществено хранене и битови услуги. Проектът за изменение на ПУП да се изготви и представи при спазване на следните градоустройствени показатели: К-плътност 20% до 50%, К-интензивност <1.0, К-озеленяване >10%.

Да се спазят изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-100/07.02.2024 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1831,1835 в кв.113 по плана на гр.Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и т.7, чл.134 ал.2 от ЗУТ.

С ЧИ на ПУП УПИ VII-1831,1835 да се раздели на два урегулирани поземлени имота - УПИ ХVII-1835 с предназначение „за жилищни нужди“ и УПИ VII-1831 с предназначение „за МВР и други сгради в областта на административното обслужване“ и да се определи начин на застрояване съобразен с показателите на зоната в която попадат имотите, съгласно предвижданията на одобрения с Решение N431/ 31.01.2018 г. на общински съвет – Айтос Общ устройствен план, а именно:  устройствена зона Ц – смесена централна устройствена зона.

ЧИ на ПУП - ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/ МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ.