Съветът с бързи решения на 50-то си юбилейно заседание

На 27 май т.г. Общинският съвет в Айтос проведе юбилейното си ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ  за мандат 2011-2015 г. По традиция, преди началото, Председателят Ружди Хасан поздрави съветниците рожденици през м. май - Кязим Хамид и Стоян Стоянов, и им връчи символични подаръци.

Съветниците одобриха двете докладни записки на кмета Васил Едрев за "прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Главата” с площ от 8,646 дка., в землището на с. Пирне и на Язовир „Чатала/Широката река” с площ от 38,325 дка., в землището на с. Пещерско, община Айтос. Съветът гласува с мнозинство и другото предложение на градоначалника -  приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

Одобрена беше докладната записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет - Айтос за "даване на предварително съгласие за прилагане на § 8 ПЗР на ЗУТ за УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос и образуване на два нови урегулирани поземлени имота.

Да бъдат отдадени под наем имоти - частна общинска собственост, решиха още съветниците. Имотите са два - „Офисни помещения” със застроена площ  118 кв.м., разположени на първия етаж в подблоково пространство на ЖСК на ул.”Свобода” №3, кв.119а, имот пл. №2060 по плана на гр.Айтос и „Канцеларии” със застроена площ 132 кв.м., разположени на втори етаж на ЖСК на ул.”Свобода” №3, кв.119а, имот пл. №2060 по плана на гр.Айтос.

По предложение на кмета Васил Едрев, прекратена беше съсобственост между Община  Айтос и физически лица - в УПИ V-162, кв.45 по плана на село Съдиево, община Айтос, в УПИ І-4267, кв.214 по плана на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Черно море” № 11А и ул.”Трайко Китанчев” № 4, в УПИ ХVІІІ-1314, кв.97 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Георги Бенковски” № 30 и в ПИ 3882 в УПИ V-3882,3883, кв.235 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Ружа”№ 31.

Одобрени бяха и продажбите на имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ Х в кв.77а по плана на гр.Айтос (пресечка на ул.”Панайот Волов”), на ПИ № 000231 с площ 0,132 дка, находящ се в местност „Беж бунар” в землището на с.Тополица, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот № 139030 с площ 2,000 дка., в землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване и на 17 броя недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Одобрение получи искането за закупуване на ПИ № 397, в местност „ Ляската” в  землището на  град Айтос. Единственото предложение, което съветниците отхвърлиха с гласуване беше за разделяне  на имот № 000017 с площ 27,813 дка, в землището на с.Зетьово и приемане на решение за разпореждане  чрез търг с явно наддаване.

Свободните общински и училищни земеделски земи да бъдат отдадени под наем през 2015 година, реши още Съветът, по предложение на кмета.

Единодушно одобрение получи и ПУП-ПРЗ за поземлен имот №083004, м.”Юртата”, в землището на с.Лясково, община Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждането й „за жилищни нужди” – зона Жм.

За 50-ти път, заседанието на местния парламент завърши с питания на съветниците и отговорите на кмета, по въпроси, които вълнуват гражданите.

НП

Снимки