СЪВЕТЪТ ОДОБРИ ТРИ ПРОЕКТИ НА КМЕТА ЗА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ В ДВЕТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА В АЙТОС

На заседанието си на 28 август, Общинският съвет в Айтос единодушно прие трите предложения на кмета Васил Едрев за кандидатстване на Община Айтос с проекти, по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. към Министерство на образованието и науката.

Всички политически групи в Съвета поднесоха адмирации за инициативата и единодушно одобриха предложенията на кмета и администрацията за строителството на нова детска градина, за разширения и обновяване на СУ "Христо Ботев" и СУ "Никола Вапцаров".

В заседателната зала, гадоначалникът обяви подробности по проектите. Новата детска градина ще се строи на мястото на бившето Детско отделение. Сградата и старите павилиони до нея ще бъдат премахнати. Освободената от сградите площ ще е 5 дка. Новата детска градина ще бъде с обширен и добре оборудван зелен двор за децата. Според проекта, ще бъдат открити четири детски и една яслена група. Паркингът в непосредствена близост ще бъде обновен, за да облекчи родителите, които водят децата си с автомобили в детската градина. По модула, по който кандидатства Общината за финансиране на строителството на детската градина, се предвиждат до 3 000 000 лв за едно проектно предложение.

Община Айтос е бенифиициент и по другите два проекта, по които ще кандидатства съвместно с двете средни училища в града - СУ "Христо Ботев" и СУ "Никола Вапцаров". В проекта за СУ "Христо Ботев" е предвидено изграждането на нов учебен корпус с до 8 нови класни стаи, за да могат всички възпитаници на училището да преминат на едносменно обучение. Другите дейности в проекта на "Ботев" са за изграждането на ново мултифункционално игрище, облагородяване на двора и съвремено оборудване на учебните кабинети.

В проекта на СУ "Никола Вапцаров" е предвиден ремонт на един от етажите на училището, с цел професионалното обучение на учениците, ремонтиране на класни стаи и оборудването им като кабинети по различни дисциплини. И още - нов физкултурен салон, площадки и озеленяване на училищния двор. Модулът, по който Общината ще кандидатства с двата проекта предвижда финансиране за едно проектно предложение до 2 000 000 лв.

 

 

Снимки