Съветът с последно заседание за 2021 г.

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.12.2021 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

 

            Васил Едрев - кмет на Община Айтос  връчва награда „За достоен принос“ – Плакет и Диплом, за постижения в областта на спорта и за издигане авторитета на Община Айтос на трима спортисти от община Айтос - Селин Али, Октай Ружди, Радостин Михайлов.

 

            1. Докладна записка с вх.№ ОбС-355/16.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно актуализация на определените с Решение №193/29.01.2021г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-354/14.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на план - сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2022 г.   

 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-348/08.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-1442, кв.88 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Кирил и Методий” № 36. 

 

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-352/09.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-4206, кв.206 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Бяло море“ №18.

 

            5. Докладна записка с вх.№ ОбС-351/09.12.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-184, кв.179 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Цар Асен“ № 23.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-350/09.12.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ VІІІ-154, кв.21 по плана на с.Чукарка, община Айтос.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-353/09.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІІ-3964, кв.224 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Алеко Константинов” № 40.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-346/08.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 1297,  находящ се в местност „Слънчева лъка” , землище гр. Айтос.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-347/08.12.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 10 броя.

 

10. Питания.       

                                                                    КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                  Председател на Общински съвет Айтос

Снимки