СЪВЕТЪТ ЩЕ ГЛАСУВА БЮДЖЕТА НА 15 ФЕВРУАРИ

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.30, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх. № ОбС-48/05.02.2024 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на временна комисия за изработка на проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/06.02.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на структура на общинска администрация на Община Айтос и дейности към нея.

3. Предложение с вх.№ ОбС-41/29.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2024 г.

4. Предложение с вх. № ОбС-47/05.02.2024 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на Кмета на общината и кметовете на кметства.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/06.02.2024 г. от Калоян Калоянов – зам.кмет на Община Айтос, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления  по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

6. Предложение с вх.№ ОбС-54/06.02.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за 2023 г. по изпълнението на „Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021 – 2028г.“

7. Доклад с вх.№ ОбС-43/01.02.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2023 г.

8.  Докладна записка с вх.№ ОбС-51/06.02.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2024/2025 година.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/06.02.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-51, кв.9 по плана на с. Малка поляна, община Айтос.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/06.02.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІ-119 кв.21 по плана на с.Раклиново, община Айтос.

11. Питания.

 

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айтос

 

Снимка 11

Новият състав на местният парламент с Пето заседание от началото на мандата.

Снимка НП

Снимки