СЪВЕТЪТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и четвъртото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №629/26.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМ №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г., РМС №426/26.05.2021 г. и РМС №547/28.07.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-743/ 31.08.2021 г. и Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

 Двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 29.09.2021 г. /сряда/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

         На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

         При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - А Й Т О С                                                                                                                                                   

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 29.09.2021 г. /сряда/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-270/07.09.2021 г. от Атанас Маринов – председател на ПК „ОКСТЗСД“ към Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Айтос.

2. Информация с вх.№ ОбС-269/01.09.2021 г. от  Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно изпълнението на бюджета на Община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-276/15.09.2021 г. от  Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно увеличение на щатната численост и актуализация на бюджета на община Айтос за 2021 г. във връзка с необходимост от откриване на нова яслена група в база 2 на ДГ „Пролет“ – гр.Айтос.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-281/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0002-C01 от 19.03.2021 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-286/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на съгласие за участие на Община Айтос в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на община Айтос, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. и даване на съгласие за членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-280/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно предложение за членуване на Зоопарк гр. Айтос в „Българска Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите“ /БАЗА/.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-285/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на разрешително за ползване на воден обект - за язовир  „Над селото“, съставляващ поземлен имот № 000110 с площ 32,427 дка, находящ се в землището на  с. Чукарка, община Айтос. 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-277/16.09.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща самостоятелно помещение с площ  25 кв.м., част от първи етаж на двуетажна сграда  „Търговски център”, находяща се на ул.”Цар Освободител” № 15, поземлен имот № 5 в кв.124 по плана на  гр.Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-278/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая № 20 с площ 19 кв.м, находяща се на първи етаж в западната част  на  сграда „Младежки дом и бизнесцентър” на ул.”В.Левски” №2, УПИ І в кв.166 по плана на гр.Айтос в полза на Областен съвет на Български червен кръст – Бургас.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ VІІ-2122, кв.108 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Станционна“ № 41.   

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-282/16.09.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-47, кв.16 по плана на с.Чукарка, община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-284/17.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на  овощни насаждения, при условията на  чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-279/16.09.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 9 бр.

14. Питания.   

МИЛЕНА КУРТОВА-РАДЕВА

Зам. председател на Общински съвет А

Снимки