СЪВЕТЪТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 26 ЯНУАРИ 2023 Г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

 

А Й Т О С

                                                                                                                                                            

П   О   К   А   Н   А

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-5/16.01.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от  месец юли 2022 г. до месец декември 2022 г.

 

2. Предложение с вх.№ ОбС-1/05.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-2/10.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос ” ЕООД – гр. Айтос.

 

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-14/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за осъществяване на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга по реда на чл.62 от ЗМСМА.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-15/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Айтос“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Компонент 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ, Стълб „Иновативна България“, Национален план за възстановяване и устойчивост  (НПВУ).

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-4/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 и т.2, буква „а,б,в” от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на община Айтос със срок на действие от 20.03.2023 г. до 19.03.2025 г.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-12/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2022г. -31.12.2022 г.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-13/17.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2023 г.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-9/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-10/16.01.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху част от имот с идентификатор 70473.46.47, с площ от 2000 кв.м., целият с площ от 6853 кв.м – ПОС, категория трета, находящ се в м. „Парцелите”, землище с. Съдиево с, НТП „Пасище“ за устройване на постоянен пчелин.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-8/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  сграда „Детска градина“ (закрита), находяща се на ул.”Москва” №6.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-7/16.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построени сгради в УПИ VІ и УПИ ХХVІ, кв.264 по плана на гр.Айтос, находящи се на главен път Айтос-Карнобат срещу отбивката за с. Караново.

 

13. Питания

 

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

Снимки