СЪВЕТЪТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 ЮЛИ 2021 г., ОТ 9.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 28.07.2021 г. /сряда/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-214/16.07.2021 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

2. Предложение с вх.№ ОбС-215/16.07.2021 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-212/07.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Айтос за 2020 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-224/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода  от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-225/19.07.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване съгласие за промяна предназначението на кухня и столова на корпус „Г“ на  СУ „ Никола Й. Вапцаров“ гр.Айтос в обособени части за обучение на ученици и работа на педагогически персонал.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-226/19.07.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на Временна комисия за изработка на проект за Правилник за реда и начина на финансово подпомагане на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи  на територията на Община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-221/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на съгласие за отдаване под наем на самостоятелен обект- помещения, представляващи „Аптека“ с обща  застроена площ 96,04 кв.м., част от административна сграда, находяща се на ул. ”Цар Освободител”  №3, УПИ І, кв. 121 по плана на гр. Айтос на „Авицена” ЕООД.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-222/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно предоставяне безвъзмездно за управление на  имоти – публична общинска собственост в полза на Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ гр.Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-219/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІ-4257, кв.216 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Алеко Константинов“ № 1.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-220/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ІV-3329,3330, кв.185 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Шипка“ № 4.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-216/16.07.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-153, кв.26 по плана на с.Лясково, община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-217/16.07.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-226, кв.16 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-223/16.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 6 бр.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-227/19.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Изграждане на въздушна линия 20 кV от ст. 59 на ВЛ „Съдиево“, П/с Айтос до ст. 24 на ВЛ „Благоев“, В/с Айтос /SAP 4500364889/” и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.  

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-230/19.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот с идентификатор 00151.422.1 (бивш № 422001), местност „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос.   

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-231/19.07.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ с идентификатор 56438.111.12, землище на с. Пирне, община Айтос и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 56438.111.12, землище на с. Пирне, община Айтос.

17. Питания.   

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет Айтос

Снимки