СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 30.03.2023 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.03.2023 г. /четвъртък/  от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-76/07.03.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД, гр.Айтос за 2022 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-77/07.03.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр. Айтос за 2022 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-79/08.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/21.03.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно удължаване на срока за подаване на документи за участие в конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/21.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно удължаване срок на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос ” ЕООД – гр. Айтос.

6. Предложение с вх.№ ОбС-96/21.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Даване на съгласие  за кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение ”Закупуване на оборудване и обзавеждане на помещения на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, гр. Айтос  пред фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика и осигуряване на съфинансиране по проекта.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-87/17.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с разработване на Национална карта на социалните услуги.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-88/17.03.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Айтос.

9. Предложение с вх.№ ОбС-80/08.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Айтос 2021 – 2028 г.“ за 2022 г.

10. Предложение с вх.№ ОбС-81/10.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на община Айтос 2021 - 2028 г.“  за 2022 г.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/13.03.2023 г. от Временна комисия, създадена с Решение №475/25.10.2022 г. на ОбСАйтос, относно приемане на Наредба за обществения ред на територията на Община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/20.03.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-89/17.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект язовир „Парка”, актуван с  АПОС № 6125/10.03.2023г., за любителски риболов и охрана.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-92/17.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и юридическо лице в УПИ ХV-3335, кв.185 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Добри Войников“ №9.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-91/17.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-90/17.03.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 49,  находящ се в местност „Помпена станция” , землище гр. Айтос.

17. Питания.

 

 

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айтос

Снимки