СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 29 ЮНИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 29.06.2022 г. /сряда/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-183/21.06.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно разглеждане на Предложение с вх.№ ОбС-143/05.05.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на представители на Община Айтос в Съвета на директорите на „Индустриален и бизнес парк-Айтос“ АД.

 2. Предложение с вх.№ ОбС-177/20.06.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „ГЕНГЕР” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.06.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/10.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на разрешително за ползване на воден обект  язовир „Суатя“, съставляващ поземлен имот № 000036 с площ 30,462 дка, находящ се в землището на  с. Чукарка, община Айтос, област Бургас. 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/14.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги от общ икономически интерес по договор BG05M9OP001-6.002-0151-С01 ''Патронажна грижа + в община Айтос''.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/14.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги  за 2023 г. на община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 65 кв.м, част от четвърти етаж на административна сграда, находяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на  гр.Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем/аренда на имот с идентификатор 49477.122.3, с площ 266,551 дка, находящ се в землището на с.Мъглен.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-182/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на земеделски земи от общинският поземлен фонд, които ще се отдават под наем.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-178/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на „Пристройка на жилищна сграда” в УПИ ІІ-3420 кв.201 по плана гр. Айтос с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Шипка” №26.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-181/20.06.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-2166, кв.48 „Г“ по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Иван Карагеоргиев“№1.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-175/17.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.490.34, м. „Кара Пелит”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

13. Питания.

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

 

Снимки