СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС»

ОБЯВА

за прием на  проектни предложения за предоставяне на                                              безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Айтос

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.823 МИГ-АЙТОС - МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

 

1.     Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

      Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси.

 

2.     Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са: 

    • Община Айтос
    • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Айтос.

Подкрепят се само проекти на кандидати, които не действат като предприятиe по смисъла на чл.107 от ДФЕС и са за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Получателите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГАйтос.

3.     Допустими дейности:

 

·       Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; 

·       Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; 

·       Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

·       Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции,  които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

·       Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Допустими са дейности извършвани на територията на МИГ-Айтос – територията на община Айтос, в рамките на административните граници на общината.

  1. Допустими разходи:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

Разходите по т. 4 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 3. Разходите за консултации, включени в рамките на допустимите разходи по т.4 не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи. Консултациите включват: попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

5.     Период за прием и място на подаване на проектните предложения: 

Процедура на подбор на проекти е с 3 начални срока за прием и 3 крайни срока за кандидатстване, както следва: 

Първи прием:                                                                                                                                         Начална дата за подаване на проектните предложения: 25.04.2024 г.                                               Краен срок за подаване на  проектните предложения: 28.05.2024 г., 23.59 часа

Втори  прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:                                                                                                                                       Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.07.2024 г.                                                     Краен срок за подаване на  проектните предложения:  07.08.2024 г., 23.59 часа

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием:                                                                                                                                         Начална дата за подаване на проектните предложения:  03.10.2024  г.                                                                    Краен срок за подаване на  проектните предложения:  05.11.2024  г., 23.59 часа

В рамките на определения срок за  съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Важно!

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втори прием или трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

 

  1. Бюджет на процедурата:.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 24 486,12 (двадесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и 12 стотинки) лева.

 

7.     Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 

Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по Стратегията за ВОМР е 10 000, 00 лева.

 

Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по Стратегията за ВОМР е 200 000, 00 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

 

8.     Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии

Точки

1.      Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

10

2.      Дейностите по проекта се осъществяват извън общинския център

20

3.      Дейностите по проекта се осъществяват в общинския център

25

4.      Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел

10

5.      Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда                        - над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.                                                                                                                                       - над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.

10

6.      Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

7.      Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

8.      Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка                                                                    - от 1 до 5 души - 5 точки                                                                                                      - над 5 души – 10 точки

10

ОБЩО

100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

9.     Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) https://eumis2020.government.bg

 

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по съответния прием на следния електронен адрес: [email protected]

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Айтос няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/bg/ и на https://eumis2020.government.bg

 

10.  Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Марияна Саваклиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос»

Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2

Телефон: 0882461304

Адрес на електронна поща: [email protected]

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg

 

 

 Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-146/21.10.2016

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Айтос»

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2

www.mig-aytos.com, моб.тел. +359 886 881 212; e-mail: [email protected]

 

Снимки