СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС»

ОБЯВА

за прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Айтос

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 BG06RDNP001-19.824 МИГ АЙТОС-МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

 

1.     Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :

            Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

 

2.     Допустими кандидати:

            Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци        или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

            Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица  и еднолични търговци   и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Айтос.

  1. Допустими дейности:

ü  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

ü  Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

ü  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

ü  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

ü  Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими са дейности само на територията на МИГ- Айтос.

  1. Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

  1. Период за прием и място на подаване на проектните предложения: 

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, които се определят както следва:                                               

Първи прием:                                                                                                                                         Начална дата за подаване на проектните предложения: 26.04.2024 г.                                               Краен срок за подаване на  проектните предложения: 04.06.2024 г., 23.59 часа

Втори  прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:                                                                                                                                       Начална дата за подаване на проектните предложения: 31.07.2024 г.                                                     Краен срок за подаване на  проектните предложения:  04.09.2024 г., 23.59 часа

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием:                                                                                                                                         Начална дата за подаване на проектните предложения:  30.10.2024  г.                                                                    Краен срок за подаване на  проектните предложения:  04.12.2024  г., 23.59 часа

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием или трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

В рамките на определения срок за  съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

 

  1. Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 242 713,18 (двеста четиридесет и две хиляди седемстотин и тринадесет лева и 18 стотинки) лева.

 

7.     Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 

      • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е  500,00  лева

  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 150 000,00 лева

 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000,00 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 200 000,00 лева

 

Максималният размер на финансовата помощ за проекти за  изграждане и обновяване на места за настаняване е до 50 000 лв. с включен ДДС (съгл.  чл.21, ал.4 от Наредба 22/2015 г.).

 

  Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 2023/2831, 15.12.2023).          

Интензитетът на подпомагане по проект на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

                                                                                                                                                                                                                            

8.     Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии за избор на проекти

Точки

1.  Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

15

 

2.   Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или

социалните услуги и/или производство на стоки

10

 

3.   Проекти, представени от физически лица – млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/  (за ЕТ)

5

 

4.Кандидати, осъществявали дейност най- малко 3 години преди датата на кандидатстване:

-        проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най -малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 5000 лв. годишно- 5т.;

-        проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най -малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 10000 лв. годишно- 10т.;

-        проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най -малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 15000 лв. годишно- 15т.;

15

 

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

 

10

6. Проектът създава нови работни места

·       до 3 работни места – 10 точки

·       над 3 работни места – 20 точки

20

7. Иновативност- въвеждане на нови за територията практика,

и/или услуга и/или продукт в предприятието

5

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

·       над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

·       над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията

5

10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

11. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват

5

ОБЩО

100

 

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по – висока оценка/и по критерий 6 .(Проектът създава нови работни места“- до 3 работни места – 10 точки ;- над 3 работни места – 20 точки)

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5. (Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция).

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 11.( Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват).

 

9.     Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: [email protected] като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ –Айтос няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Айтос:  http://mig-aytos.com/bg/   и на https://eumis2020.government.bg

 

10.  Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Марияна Саваклиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос»

Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2

Телефон: 0882461304

Адрес на електронна поща: [email protected]

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-146/21.10.2016

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Айтос»

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2

www.mig-aytos.com, моб.тел. +359 886 881 212; e-mail: [email protected]

 

 

Снимки