СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

 

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

 

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ организира информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване с проекти по мерки от стратегията на Водено от общностите местно развитие.

Основната цел на събитието е да подпомогне потенциалните бенефициенти в процеса на подготовка и кандидатстване с проекти.

Във връзка с предстоящия прием за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.331 MИГ АЙТОС – мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ " към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. подробно ще бъдат представени: целта на процедурата, условията за кандидатстване, допустимите дейности и разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

Информационната среща ще се проведе на 28 ноември от 10:30 часа в гр.Айтос, ул. „Васил Левски” № 2 (сградата на Бизнес център), етаж 2, Конферентна зала.

 

Каним земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.,както и представители на местния бизнес от  територията на МИГ-Айтос да участват в информационна среща.

Информационната кампания се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

KОНТАКТИ:

Сдружение „МИГ – Айтос”

п.к. 8500, град Айтос,  ул. „Васил Левски” № 2, етаж 2 (сграда на Бизнес център)

моб.тел.: +359 886 881 212

интернет адрес:  www mig-aytos.com

e-mail:mig_aytos@abv.bg

 

Настоящата публикация  е осъществена с финансова помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Снимки