Социалната услуга „Приемна грижа”

Социалната услуга „Приемна грижа”

Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца. Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира основното право на детето да расте и да се развива в семейна среда.  Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом.  Отглеждането в приемно семейство може да предостави добра грижа и посрещане на нуждите на детето само за определен период, но не и постоянна семейна среда, каквато е биологичното семейство или семейството на осиновители.

Кандидатите за приемно семейство подават заявление до доставчика на социалната услуга „приемна грижа” по образец като прилагат и комплект документи. С подаване на заявлението започва да тече законовият срок за оценка на кандидатите, който е до 4 месеца. Оценяването се извършва от Областният екип по приемна грижа гр. Бургас. През този период се провеждат срещи с кандидатите,  интервюта и наблюдение за извършване на необходимото проучване.  

При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства:

1. възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си;

2. притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на "приемна грижа" по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция "Социално подпомагане", работещ с детето, и/или с доставчика, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето;

3. разбирането на същността и ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на услугата.

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е обучението на кандидатите. Всички кандидати преминават през базово обучение, което включва най-малко 36 часа по програма, като кандидатите за професионално приемно семейство получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца, която се осъществява чрез обучение, включващо най-малко 24 часа по утвърдена програма.

Разликата между двата вида приемна грижа е, че с утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански  договор за предоставяне на социалната услуга и им се заплаща възнаграждение.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:

  •   за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата – 840,00 лв.;
  •   за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата – 890,00 лв.;
  •   за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата – 952,00 лв.

За всяко дете се осигуряват месечни средства за отглеждане и възпитание, според неговата възраст, а при необходимост се осигурява и финансова помощ за покриване на инцидентно възникнали нужди. Към средствата за месечна издръжка на дете настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование по реда Закона за семейните помощи за деца.

Месечните средства за децата са диференцирани, както следва:

  • За дете от 0 до 3 години – 300,00 лв.;
  • За дете от 3 до 14 години – 262,50 лв.;
  • За дете от 14 до 18 години, а ако учи – до 20 години – 300,00 лв.

Утвърждаването на приемните семейства се извършва от Комисията по приемна грижа при Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Бургас.  След утвърждаването на кандидатите се пристъпва към настаняване на дете в утвърденото приемно семейство. Изборът на подходящо приемно семейство се прави от Дирекция „Социално подпомагане”, работеща с детето.

Да станеш приемен родител е отговорно решение. Точно поради това набирането на приемни родители започва с осигуряване на информация  относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, за да ви помогнат да прецените дали това е подходящ избор за вас и вашето семейство.

Допълнителна информация и съдействие можете да получите в
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос

ул.”Васил Левски” № 5

 

Отдел „Закрила на детето”

тел.: 0558/2-56-40

и

Областен екип по приемна грижа гр. Бургас

гр. Бургас ул. „Шейново” № 24

тел.: 056/841 368

Снимки