Списък на длъжниците по змдт във връзка с чл.32 от ДОПК