Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК