Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с ч.32 от ДОПК