СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК