СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК