Списък на задължените лица по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК