СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ - ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО

Социалната услуга „Приемна грижа" дава възможност на много деца в риск или отглеждани извън семейството си да се отглеждат в сигурна среда, близка до семейната. Приемната грижа цели да осигури временна грижа за деца в риск, като целта е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда. Приемният родител не е носител на родителски права по отношение на настаненото в семейството му дете, но има задължението да му осигури добри грижи, спокойна среда, внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране. В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел „Закрила на детето“ и от доставчици на социални услуги.

Приемната грижа означава да полагаш грижи в своя дом за дете, което не може да бъде с родното си семейство. Много често родителите са изправени пред сериозни трудности да се грижат за децата си като безработица, бедност, тежко заболяване, криза в семейните отношения. В такъв момент за детето е по-добре да отиде в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно семейство бъде разрешен. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.

Видове настаняване:

Спешно – В случаите, когато дете трябва да бъде изведено по спешност от семейството му.

Краткосрочно - Да се грижиш за дете докато трудностите в семейството на детето бъдат решени и то може да се върне отново при родителите си или да бъде осиновено. Краткосрочно настаняване се предприема за срок до 1 година с цел подкрепа на родното семейство и връщане на детето в него.

Дългосрочно - Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, с ограничени права или чиито родители трайно не полагат грижи за тях или са в трайна невъзможност да се грижат за тях и не е възможно връщане в родното семейство.

Заместващата приемна грижа е за определен срок и може да се предоставя само от утвърдено приемно семейство. 

Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за закрила на детето.

Кандидатите за приемни семейства трябва да отговарят на определени критерии, за да бъдат одобрени и утвърдени. След подаване на заявление и набор от документи към съответния доставчик на услугата стартира проучване и оценка на кандидатите. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е тяхното обучение -  базово за доброволните и допълнително специализирано обучение за професионалните.

При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка за:

  • Възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително и лично пространство за детето в жилището - базови потребности от храна, грижи за здравето и образованието на детето, условия за емоционалното му развитие;
  • Личните качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете;
  • Мотивацията на кандидатите да предоставят приемна грижа за дете - да не противоречи на интересите на детето;
  • Кандидатите трябва да са подкрепени в решението си от семейството си, които не се противопоставят на настаняването на дете в семейството.

Приемната грижа може да бъде ДОБРОВОЛНА – семейството преминава базово обучение, не получава възнаграждение, получава месечна издръжка за детето и ПРОФЕСИОНАЛНА. При професионалната приемна грижа, семейството преминава базово и допълнително обучение, получава възнаграждение и месечна издръжка за детето.

Всяко професионално приемно семейство получава месечно възнаграждение по граждански договор: професионалният приемен родител отглеждащ едно дете получава 150 % от минималната работна заплата, за отглеждане на две деца - 160%,  а за три и повече деца съответно - 170 %. Доброволните и професионални приемни родители получават месечна издръжка за всяко дете. Средствата са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:

1. до 3 години - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година – 554,40 лв.;

2. от 3 до 14 години - линията на бедност за съответната година – 504,00 лв.;

3. от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година – 554,40 лв.

За деца с увреждания се изплаща добавка в размер 30 на сто от линията на бедност за съответната година - 151,20 лв. Освен тези средства, приемното семейство получава и допълнително средства по Закона за семейни помощи за деца в зависимост от степента и вида на увреждането.

Приемните родители приемат децата в техните най-трудни моменти и с любовта си им помагат да пораснат като пълноценни личности.

Приемната грижа дава възможност на децата да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият своите възможности.

Приемната грижа е партньорство и сътрудничество между приeмни родители и социални работници.

Приемните родители дават шанс на децата да растат щастливо и спокойно и променят съдбите им.

Да си приемен родител е предизвикателство и отговорност,  носи не само удовлетворение, но среща и много трудности. Ако поемете по този път, Вие няма да сте сами. Ние сме с Вас. Приемната грижа е спасение за дете в нужда.

Допълнителна информация можете да получите от
Дирекция „Социално подпомагане”

гр.Айтос, ул.”Васил Левски” № 5

гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 1

Отдел „Закрила на детето”

тел.: 0558/2-56-40 и 05515/30-82

и

Областен екип по приемна грижа гр. Бургас

гр. Бургас ул. „Гладстон” № 39

GSM.: 0895 442030

 

 

 

Снимки