СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО

Във връзка с реализирането на Проект „Приеми ме 2015“, BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на 24.11.2023 г. в Заседателната зала на Община Айтос се състоя информационна среща с представители на институциите, ангажирани с приемната грижа на територията на Община Айтос.

На срещата, г-жа Живка Турлакова – администратор на Проект „Приеми ме – 2015“,  г-жа Снежинка Павлова – началник на Областния екип по приемна грижа при Община Бургас и г-жа Диана Врабчева – началник отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Айтос представиха информация за социалната услуга „приемна грижа“.

Срещата е във връзка с популяризиране на услугата „приемна грижа“, разширяване обхвата й на територията на Община Айтос и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда . Акцент е поставен върху развитието на специализираната приемна грижа за деца с увреждания, като се акцентира и върху идентифицираната потребност от набиране на нови приемни семейства за осигуряване на по-широк обхват на децата, нуждаещи се от приемна грижа и професионална подкрепа и наблюдение. Разяснена е процедурата по кандидатстване, подбор и оценяване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Поставен е фокус на основния принцип, че семейството е най-добрата среда за отглеждане и развитие на децата и развитието на приемната грижа е от съществено значение за повишаване на благосъстоянието им.

 

 

 

Снимки