СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане и е на обща стойност 64 966 534,16 лева. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Община Айтос е партньор по проекта съгласно партньорско споразумение, сключено на 24.03.2015 г. между Агенцията за социално подпомагане и общината.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи по проекта са хора с увреждания с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи тежко болни лица.

 

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” се приемат от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

• документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна      епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най- нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат – потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Айтос.

 

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявления в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си  и предпочитанията са за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

• документ за самоличност (за справка);

• автобиография;

• документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;

• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

• служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

• копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

• безработни лица;

• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Заявленията се приемат в сградата на „Общински център за социални и здравни услуги” гр. Айтос, ул. „Васил Левски” № 5, партерен етаж. Всички запитвания могат да се отправят на тел. 0558 2 56 30.

Снимки