СТАРТИРА ВТОРИЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”
  1. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
  2. КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА”ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”:
  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Самотно живеещи тежко болни лица;
  • Семейства на деца с увреждания.

 

Необходими  документи за кандидат-потребители:

• документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна      епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат – потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Айтос.

 

  1. КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

— безработни лица;

— трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

— неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/, които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидати за длъжност личен асистент:

• документ за самоличност (за справка);

• автобиография;

• документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;

• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

• служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

• копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

 

  1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент”  и кандидати за длъжността личен асистент ще се приемат от 22 юни 2015 г. до 10 юли 2015 г. включително.

 

  1. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Заявленията се приемат в сградата на „Общински център за социални и здравни услуги” гр. Айтос, ул. „Васил Левски” № 5, партерен етаж. Всички запитвания могат да се отправят на тел. 0558/ 2 56 30.

 

 

 

 

 

Снимки