СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 г.