СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПСОВ-АЙТОС Е ЗАВЪРШЕНО, ПРЕДСТОЯТ ПРОБИ НА ОБОРУДВАНЕТО
 

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПСОВ-АЙТОС Е ЗАВЪРШЕНО, ПРЕДСТОЯТ ПРОБИ НА ОБОРУДВАНЕТО

 

Инж. Иван Биделев - ръководител на екипа по проект "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос",  пред НП

 

- Инж. Биделев, проектът за изграждане на Пречитвателна станция за отпадъчни води в град Айтос трябва да бъде финализиран през 2020 г. На какъв етап е строителството на ПСОВ - Айтос в момента?

 - До момента са изпълнени строително-монтажните работи по изграждането на ПСОВ на гр. Айтос и на довеждащите колектори до ПСОВ.

- Спазва ли се план-графикът за изпълнение на дейностите? Какво е изградено до тук по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция 2?

- План-графикът се спазва:

     По обособена позиция 1 на проекта, дейностите са "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстваща инфраструктура": Строителството е завършено. Изпълнени са всички основни сгради: входна помпена станция; сграда за механично пречистване; биобасейн; разпределителна шахта пред ВРУ; вторични радиални утаители; утайкоуплътнители; адмистративната сграда. Монтирано е технологичното оборудване. Изпълнена е площадковата канализация, вертикалната планировка. Изпълнен е обратният насип около съоръженията, монтирани са бордюри и тротоарни плочи. Асфалтовите пластове на цялата пречиствателна станция са положени. Извършени са 72-часовите проби на елзахранването на ПСОВ. Предстои извършването на единичните проби.

     По обособена позиция 2, дейностите включват "Доизграждане на главен клон І и главен клон ІІІ от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)" Положени са канализационните тръби; доставени са и са монтирани бетонните шахти; изпълнени са задържателните резервоари.

- Каква е оценката Ви на ръководител на проекта за свършеното до тук? Имаше ли проблеми в хода на дейностите?

      - Свършен е огромен обем работа по строителството. В хода на дейностите основен проблем беше съгласуването на работния проект за изграждането на главен клон І по републикански път ІІІ-539 „Средец – Трояново – Айтос”. Съгласуването в Института по пътища и мостове продължи повече от година.

- Монтирани ли са доставеното оборудване и съоръженията, произведени в Италия, Германия?

     - Технологичното оборудване на стойност 5 858 636 лв е монтирано. Извършени са СМР на стойност 13 146 438 лв за пречиствателната станция и СМР на стойност 1 473 312 лв за довеждащите колектори.

- Какво предстои по проекта?

 - Предстои извършването на единичните проби на оборудването.

- Нека да припомним какво предвижда технологичната схема за пречистване на отпадъчните води, и какъв ще е за гражданите ефектът от функционирането на ПСОВ - Айтос?

      - Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

       С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване качеството на живот на населението, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос.

- Какъв ще е броят на персоналът, който ще обслужва ПСОВ-Айтос след изграждането й?

    -  Предвижда се персоналът, който ще обслужва ПСОВ-Айтос да бъде от 13 души, хора с различни специалности. На 5 февруари се проведе интервю с кандидатите.

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос

 

СНИМКА 1а

Инж. Иван Биделев - ръководител на проекта

СНИМКА 1

Биобасейнът - най-голямото съоръжение на ПСОВ-Айтос

СНИМКА 2

Едно от съоръженията за механично пречистване на водата

СНИМКА 3

ПСОВ-Айтос.

СНИМКА 4

В сградата за обезводняване на утайките

СНИМКА 5

Вторичен радиален утаител - извършват се единичните проби на оборудването

                                                                                           
Снимки