Tender procedure for “Supply of equipment” under 2 lots within project CB005.2.12.011 “ Upgraded Protection of Environment in Edirne and Aytos” - CANCELLATION (Уведомление за прекратяване на процедура по PRAG)

CB005.2.12.011 - Supply  of equipment

 

Aytos municipality intends to award a supply contract for delivery of machinery and equipment for collection and treatment of green biodegradable waste, as a source of material for future fertilization of the soil in Aytos municipality, with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria -  Turkey. The tender dossier is available from  the programme website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on the Contracting Authority  https://aytos.bg/

The deadline for submission of tenders is 08/03/2021 - Local Time: 16.00h.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the programme website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and on the Contracting Authority  https://aytos.bg/

 

CB005.2.12.011 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

Община Айтос възнамерява да възложи договор за доставка на машини и оборудване за събиране и третиране на зелени биоразградими отпадъци, като източник на материал за бъдещо торене на почвата в община Айтос, с финансова помощ от Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Turkey. Тръжното досие е достъпно на уебсайта на програмата http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders и на Възложителя https://aytos.bg/

Крайният срок за подаване на оферти е 08/03/2021 - местно време: 16:00 часа.

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси ще бъдат публикувани на уебсайта на програмата http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders и на Възложителя https://aytos.bg/