УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1. Удостоверение за характеристика на земеделска земя за изготвяне на данъчна оценка

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от скица на имота;
4. Удостоверение за наследници / ако е необходимо /;
5. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.115 от Закона за местни данъци и такси
Чл. 53, т.25 от   Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 3 дни
 

2. Свидетелство за собственост на едър добитък
Необходими документи:
1. Заявление - свободен текст;
2. Паспорт  на животното /на майката при приплод/;
3. Свидетелство за собственост на животното на името на продавача;
4. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.112 от Закона за местни данъци и такси
Такса: 5.00 лв.
Срок: 7 дни
Изтегли от тук


3. Вписване в регистъра на пчелините
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Декларация по образец.
Правно основание:
Чл.8 , ал.1 от Закона за пчеларството
Такса: безплатна
Срок: 7 дни
Изтегли от тук


4. Картотекиране на жилищна нужда

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Декларация за имотно състояние;
3. Декларация за семейно положение;
4. Документ за доходите през последните 6 месеца;
5. Документ за платена такса;
6. Копие от лична карта.
Правно основание:
Чл.111 от Закона за местни данъци и такси
Чл.53, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 2.00 лв.
Срок: 7 дни
Изтегли от тук : Заявление
                         Декларация за семейно положение
                         Декларация имотно състояние5. Учредяване право на строеж и надстрояване на общински имот
Необходими документи:
1. Заявление по образец.
Правно основание:
Чл.111 от Закона за местни данъци и такси
Чл.41, т.15 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 200 лв.
Срок: 30 дни след влизане в сила на решението на Общински съвет
Изтегли от тук6. Придобиване право на собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец.
Правно основание:
Чл.111 от Закона за местни данъци и такси
Чл. 41, т.14 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 100 лв. извън регулация
            200 лв. в регулация
Срок: 30 дни след влизане в сила на решението на Общински съвет
Изтегли от тук7. Прекратяване на съсобственост по чл.36 от ЗОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец.
Правно основание:
Чл.111 от Закона за местни данъци и такси
Чл.41, т.14 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 100 лв. извън регулация
            200 лв. в регулация
Срок: 30 дни след влизане в сила на решението на Общински съвет
Изтегли от тук8. Преписи от документи, свързани със собствеността
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.115 от Закона за местни данъци и такси
Чл.53, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 5.00 лв.
Срок: 7 дни
Изтегли от тук


9. Удостоверение за реституционни претенции
Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.115 от Закона за местни данъци и такси
Чл.53, т.5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 7 дни
Изтегли от тук


10. Заверка на удостоверения към молби-декларации за признаване на собствеността
Необходими документи:
1. Заявление по образец
Правно основание:
Чл.115 от Закона за местни данъци и такси
Чл.53, т.6 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 30.00 лв.
Срок: 5 дни
Изтегли от тук11.  Удостоверение относно произхода на недвижим имот
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.53 , т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 20.00 лв.
Срок: 5 дни
Изтегли от тук12. Удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.53, т.2.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 дни
Изтегли от тук13. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.53 , т.2.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 15.00 лв.
Срок: 5 дни
Изтегли от тук14. Удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст.
Правно основание:
Чл.53 , т.2.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
Такса: 10.00 лв.
Срок: 5 дни
Изтегли от тук


15. Оценка на щети на селскостопанско имущество
Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст;
2. Документ за собственост.
Такса: 7 лв. – с превоз на собственика
            15 лв. – с превоз на общината
Срок: 3 дни
Изтегли от тук