Уведолмение

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ненчо Ненчев

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот №146003, местност „Могилата“, гр. Айтос, община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 21.09.2020 г. – 05.09.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62