Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Резистори” АД

представлявано от изпълнителния Директор- Александър Николаев Николов

лице за контакти: арх. Румен Дафов с адрес: гр.Бургас, ул. „Възраждане” № 27, тел. 0888303966

 „РЕЗИСТОРИ” АД  уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Проектиране на ЧИ на ПУП- ПРЗ (Частично изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване) в УПИ X и УПИ XII, кв.262 по плана на гр.Айтос, с цел промяна на регулация и отреждането на УПИ XII.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 13.04.2016 г. – 27.04.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62