Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ЕВН „БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД

представлявано от  ръководителя на КЕЦ Карнобат:

инж. Янко Николов Енчев

лице за контакти: Ваньо Ангелов Димитров, тел. 0882833143, e-mail: [email protected]

 ЕВН „БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД  уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,че има следното инвестиционно предложение: 

Предвидено е изграждане на кабел 1 kV от БКТП „Кидекс” до ПИ 177025, масив 177 по плана на град Айтос, община Айтос. Трасето е с дължина 98 метра, изцяло в имоти 177022 и 000927.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.04.2016 г. – 03.05.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62