Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Храм „Св. ВМЧК Димитрий Солунски”, гр.Айтос

адрес: гр.Айтос, ул. „Цар Освободител” № 16

 Храм „Св. ВМЧК Димитрий Солунски”  уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,че има следното инвестиционно предложение: 

Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на храм „Св. ВМЧК Димитрий Солуснки”, гр.Айтос, Община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.04.2016 г. – 03.05.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62