Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Салих Мехмед Метраш

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждане на складова база за селскостопанска продукция в ПИ № 000398, местност „Арка”, землище на с.Тополица, Община Айтос.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 31.05.2016 г. – 15.06.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62