УВЕДОМЛЕНИЕ

       "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД уведомява заинтересованото население, за следното инвестиционно предложение: Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" с напрежение 400 kV, която да свърже ОРУ 400 kV на п/ст "Варна" с ОРУ 400 kV на п/ст "Бургас".

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 29.06.2016 г. – 13.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: Иван Биделев – директор в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 34 44.