УВЕДОМЛЕНИЕ

       Николай Василев Василев уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение: „Отглеждане на  трайни насаждения - череши и пчелин с 25 кошера - 25 пчелни семейства в ПИ №367 и в ПИ №368 - находящ се в местността "Набожната къща", в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и в ПИ №023049 - находящ се в местността "Биюк Хасан", в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.07.2016 г. – 18.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: Иван Биделев – директор в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 34 44.