УВЕДОМЛЕНИЕ

       Кадрие Ердуан Мехмед уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение: „Отглеждане на  трайни насаждения - череши  в ПИ №013011 - находяща се в местността "Чаир Бою" и в ПИ №023019 - находяща се в местността "Карапачка" землище с. Поляново, община Айтос, област Бургас.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.07.2016 г. – 19.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: Ралица Тодорова – ст. експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62.