УВЕДОМЛЕНИЕ

       Фатме Кадирова Зелхарова уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение: „Отглеждане на  25 броя пчелни семейства в ПИ №033030 - находяша се в местността "Лозенски дол" в землището на с. Раклиново, община Айтос, област Бургас.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.07.2016 г. – 19.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

       Лице за контакти: Ралица Тодорова–ст.експерт в дирекция ТСУРР, тел.0558/2 26 62.