Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

от Рамадан Байрям Рамадан

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за: 

Отглеждане на овце и зеленчуци в ПИ 243005 находящ се в землището на с.Раклиново, община Айтос,отглеждане на зеленчуци в ПИ 243012 находящ се в землището на с.Раклиново, община Айтос,отглеждане на трайни насъждения-сливи в ПИ 023029 находящ се в землището на с.Тополица, община Айтос  и отглеждане на трайни насъждения-череши в ПИ 030052 в землището на с.Тополица, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.07.2016 г. – 29.07.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62