Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Кмета на община Айтос-Васил Едрев

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Реконструкция на общински пътища: BGS-1004:/I-6/ Айтос-Карагеоргиево-Тополица0граница общ. (Айтос-Карнобат)-Кликач- /I-6/ (с.Тополица- връзка с път BGS 1002)

BGS 1002: / I-6, Карнобат-Айтос/-Черноград-граница общ.(Айтос-Карнобат-Айтос)-Раклиново (път I-6-с.Черноград- връзка с път BGS 1004)

 

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 19.08.2016 г. – 02.09.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62